ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
คำอธิบายเรื่องประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบ MUx
ประกาศความเป็นส่วนตัว
        ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้เฉพาะกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MUx เท่านั้น MUx จะเก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมและผลการเรียนจากผู้ใช้เฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ และเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับเจ้าของรายวิชาที่พัฒนาบทเรียนออนไลน์เท่านั้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบทเรียนออนไลน์ทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MUx
ส่วนงานที่ร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์
        บทเรียนออนไลน์ในระบบ MUx สามารถเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ลงทะเบียนกับระบบ MUx เจ้าของรายวิชาที่พัฒนาบทเรียนออนไลน์/บุคคลที่ร้องขอให้เปิดบทเรียนออนไลน์ สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้เรียนในรายวิชาที่พัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้ พันธมิตรมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ตอบกระดานสนทนากับผู้เรียนได้โดยตรง
การเก็บคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์
        จำเป็นต้องเปิดใช้งานคุกกี้ของเบราว์เซอร์เพื่อใช้งานระบบ MUx เนื่องจาก MUx ต้องเก็บคุกกี้ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบในส่วนชื่อผู้ใช้ เวลาที่เข้าใช้งานระบบ ภาษาในการแสดงผล และข้อมูลการตรวจสอบเงื่อนไขประวัติการใช้งานต่าง ๆ ของผู้ใช้
ข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล
        MUx สามารถรวบรวมข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลจากผู้ใช้ได้เฉพาะข้อมูลที่บุคคลทั่วไป ระบุไว้เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน หรือข้อมูลผู้เรียนและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน MU Login เท่านั้น จะไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด แต่สามารถรวบรวมข้อมูลเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมระบบ MUx เข้าถึงบทเรียนออนไลน์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ กระดานสนทนา หรือใช้ทรัพยากรฝากไฟล์ที่มีใน MUx ได้ทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้เท่านั้น
ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
        MUx จะรวบรวมข้อมูลการระบุตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับระบบ MUx ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล อาจรวมถึงชื่อเบราว์เซอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง และข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับระบบ MUx ของผู้ใช้ เช่นระบบปฏิบัติการ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน
มหาวิทยาลัยมหิดลจะใช้งานและแบ่งปันข้อมูลอย่างไร
        MUx จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อสร้างรายงานที่ใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาระบบ MUx เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และ MUx จะแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล ส่วนบุคคลหรือไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับงานวิจัยที่จัดทำโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตามนักวิจัยจะต้องร้องขออย่างเป็นทางการไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการอนุมัติ รวมทั้งได้รับความยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลจากผู้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ในแต่ละรายวิชา และ MUx จะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ให้กับผู้อื่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลประชากรรวมทั่วไปที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลระบุตัวบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้กับบริษัทในเครือที่เชื่อถือได้
การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
        MUx มีดุลยพินิจในการปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา เมื่อ MUx มีการปรับปรุงประกาศ จะโพสต์การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของ mux.mahidol.ac.th ผู้ใช้จะรับทราบและตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที เมื่อไม่เห็นด้วยกับประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าว
ผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
        การใช้ระบบ MUx แสดงว่าผู้ใช้ยอมรับประกาศนี้ หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับประกาศนี้ โปรดอย่าลงทะเบียนใช้งาน MUx การใช้ MUx ของผู้ใช้ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงประกาศนี้จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
        ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเบราว์เซอร์แปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ขอให้ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น ที่จะครอบคลุม หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ
ติดต่องานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา
ในวันและเวลาราชการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-16.30 น.
โทร : 02-849-4600   Fanpage : MUx.Mahidol